жьэгъубабэ


жьэгъубабэ

1. сабийхэм я жьэгъур къыщIэзыгъэж уз
свинка
2. балигъхэми я жьэгъур къыщIэзыгъэж, узыншагъэр езыгъэкIакIуэ уз
зоб, волчанка

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.